โครงสร้างที่ซับซ้อนตามเส้นทางการส่งสัญญาณ งานนี้อาจนำไปสู่ภาพรวมของกระบวนการที่ส่งผลให้เกิดการก่อตัวของอวัยวะและระบบทางสรีรวิทยาอื่นๆ การพัฒนาตัวอ่อนขนาดเล็กที่ประกอบด้วยเซลล์ที่ไม่แตกต่างไปเป็นทารกในครรภ์ที่แข็งแรงและมีอวัยวะที่กำหนดไว้ในเชิงพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคำสั่งทางพันธุกรรมและโมเลกุลการส่งสัญญาณ

พบได้ในสัตว์และแมลงเกือบทั้งหมด และเข้ารหัสโปรตีนตัวรับที่ขยายผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งช่วยให้โมเลกุลส่งสัญญาณภายนอกประสานการพัฒนาของเซลล์โดยเปิดหรือปิดยีนเฉพาะในเวลาและตำแหน่งที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกมากที่เราไม่เข้าใจรายละเอียดของกลไกนี้ ในการสร้างความแตกต่างของเซลล์น้ำดีเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของระบบการส่งสัญญาณในการพัฒนาอวัยวะและการสร้างความแตกต่างของเซลล์ ความแตกต่างของเซลล์เยื่อบุผิวซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาท่อน้ำดีของตับนั้นมีความพิเศษตรงที่พวกมันรับสัญญาณในรูปของเดลต้าลิแกนด์จากเซลล์หลอดเลือดดำพอร์ทัลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แกนด์เดลต้าที่ปล่อยออกมาจากเซลล์หลอดเลือดดำพอร์ทัลสามารถจับกับตัวรับ Notch เพื่อควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลล์เยื่อบุผิว